RWANDA: URUHARE RWA FPR MU GUTESHA AGACIRO POLITIQUE MPUZAMAHANGA N’INGARUKA KU BANYARWANDA.

general major byiringiro victorgeneral major byiringiro victor
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone

Sorry, this entry is only available in Kinyarwanda. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Twebwe impunzi z’Abanyarwanda ziri mu mashyamba ya Repuburika Iharanira Demokarasi ya Kongo(RDC), zibumbiye mu Rugaga Ruharanira Demokarasi no Kubohoza u Rwanda (FDLR), dukomeje gutangariza Abanyarwanda n’Abanyamahanga byinshi mu bibazo Abanyarwanda bafite, tutibagiwe n’Abanyamahanga, cyane cyane by’umwihariko abari mu bihugu bituranye na rwo.

Bimaze kugaragara ko ibibazo by’u Rwanda bigira ingaruka ku baturage b’ibihugu birukikije no ku mutekano w’ibihugu byabo mu buryo buziguye n’ubutaziguye. Ntibigarukira kandi ku bihugu bikikije u Rwanda gusa, kuko n’ibihugu by’ibihangange bibigiramo ingaruka, kabone n’ubwo zibonwa zikirengagizwa cyangwa ibyo bihugu bikazishakira umuti bashingiye ku bubasha n’ubushobozi barusha u Rwanda.

Bimaze kugaragara ko byinshi mu bihugu byo ku isi byihungije ibibazo by’u Rwanda, ariko  ibitari bike bitanga inyunganizi kuri ibyo bibazo. Nyamara iyo urebye inyunganizi bimwe muri ibyo bihugu byagiye bitanga, usanga inyuranyije n’imirongo ngenderwaho y’ibyo bihugu, ndetse ugasanga harimo n’ibyinjiye mu bibazo by’u Rwanda mu buryo bunyuranyije n’amategeko mpuzamahanga.

Ibyinshi kandi usanga bikizwa gusa n’ijambo bifite mu Muryango Mpuzamahanga, bigatuma buri wese atinya kuvuga ukuri ku bw’imbaraga n’igitutu by’ibyo bihugu. Ubu usanga ikitwa icyaha gihambaye kandi ndengakamere cyakozwe gihindurirwa inyito, kugira ngo byoroshye ubukana bwacyo ku bwo kurengera inyungu za bya bihugu by’ibihanagange. Ariko ibyo, ntibikuraho umwimerere w’ibyaha biba byakozwe.

Iyo gahunda yo kubatiza(kwita) ibyaha, bimwe bakabigira ibikomeye, ibindi bakabigira ibyoroheje, bimaze kuba umuco muri aka Karere, aho usanga icyaha cyakozwe hamwe na hamwe kiswe izina hashingiwe ku nyungu kibyarira ba nyiri kukibatiza.

Uyu muco wo kubatiza ibyaha wabaye ubucuruzi bubyarira abashaka kubaho neza bonyine kuri iyi si inyungu, naho abantu bo hasi, ba bandi bitwa umwanda ku isi, bakarimbukira gushira. Aha abiswe umwanda ni ba bandi bo mu bihugu bikiri mu nzira y’amajyambere n’abo mu bihugu bishaka kurenga umurongo w’ubukene. Bigaragara rero nk’icyaha imbere y’ibihugu byicaye ku ntebe y’amateka y’ubukungu n’iterambere nk’uko ibyiciro byabyo biri.

Ibindi byagaragaye kandi ni uko muri iyi si yose ubutunzi bwatangiye kuruta ubuzima bw’abantu, ndetse ubutegetsi bwo buba urugamba rumaraho abantu, cyane cyane muri Afrika, aho benshi mu Bategetsi b’ibihugu batita ku mubare w’abantu bagwa mu ntambara yo guharanira kwicara ku ntebe y’ubutegetsi. Ibyo bigakorwa, abantu bakarimbuka, ngo ari ukugira ngo umuntu umwe ategeke.

Icyo cyorezo kimaze gukwira isi mu buryo butandukanye ku bw’inyota y’abashaka kurushaho kugira ubutunzi bonyine, binyuze mu nzira ishoboka iyo ari yo yose, ariko iyiganza ikaba ari iy’intambara zirimbura abantu kugira ngo abantu bashireho hasigare ubutunzi, na bwo bugomba kugirwa n’abiyita abantu kuri iyi si. Umuntu ni umukire, naho umukene ni ikiraro cyo kugeza umuntu (umukire) ku butunzi n’ubutegetsi.

Twebwe impunzi, tumaze gusesengura ibibera kuri iyi si, tubitewe gusa n’ingaruka bitugiraho cyane cyane izo kuturimbura, twirengagije ibiboneka muri rusange kuri iyi isi, ahubwo tureba ibitwegereye bifitanye isano n’irimburwa ryacu mu myaka irenga makumyabiri (20 ans+), aho aka kaboko ka FPR gatyarije inkota mu kurimbura Abanyarwanda n’Abanyamahanga cyane cyane Abanyekongo,  Aba bakaba barimburwa hagenderewe ubutegetsi n’ubutunzi gusa.

Hashize imyaka irenga magana ane na mirongo itanu mu bitwa Abanyarwanda hari uguteshwa agaciro kw’ikiremwamuntu, ku buryo mu mateka yarwo higaragazamo ikintu cyo gushaka kubaho neza ari uko hari ababanje kurimburwa. Ibyo byatangiranye n’Ingoma ya Cyami, cyane cyane aho barimburaga abantu babaziza ibyabo  mu rwego rwo kubigarurira burundu. Bagatsemba abaturiye ubutaka bwabo ngo bigarurire utwabo, ari nako bagura ibikuyu by’inka zabo.

Naho abantu bo bakarimburwa ku buryo byageze n’aho inka irusha umuntu agaciro. Aha ngo ni ho havuye umuco wo gutanga inka bakagushyingira umukobwa. Ubutegetsi nabwo bwari ubw’umuntu umwe hagakoreshwa iterabwoba ryo gushahura abagabo bakambika Ingoma y’i Bwami ibishahu byabo kugira ngo hatagira urota ubutegetsi. Ibi byatumaga Abanyarwanda bahahamuka cyane, ku buryo uwo ari we wese watinyukaga kuvuga akarengane kariho, mu bitekerezo yibonaga nk’uwashahuwe. Ushaka kuvuga ukuri akikanga igishahu cye ari cyo kiri kuri Karinga. Nguko uko Abanyarwanda, mu mateka yabo, baranzwe n’ubwoba bukabije bwatumye ibibakorerwa bitamamara ngo hagire ababa batekereza kubarengera.

Iyo politiki yo gutesha agaciro no guhahamura abantu ngo batagira icyo bavuga, ni yo yateje Revolutiyo ya 1959. Ingoma ya Cyami ivaho, haza Repuburika. Ariko muri Repuburika hagaragaramo ugutinyuka kuvuga, ariko uko kuvuga kwazamukanye na rya vangura ry’abatuye u Rwanda, ku buryo ibikorwa by’ubutegetsi byashingiraga ku ndwara y’ivangura yari imaze imyaka irenga magane (400 ans+) hagati y’Abatutsi bibonaga mu isura y’Ubwami, n’Abahutu bibonaga mu isura y’ubuhake n’uburetwa.

Ntibyagarukiye aho kuko haje n’irindi vangura ry’Abakiga n’Abanyenduga ku buryo Repuburika itaryoheye Abanyarwanda nk’uko bari bayiharaniye. Muri uko kubihirwa na Repuburika, abari bakifitemo amatwara y’Ingoma ya Cyami baboneyeho uburyo bwo kuyigaruraho (Ingoma ya Cyami) hakoreshejwe intambara ku Rwanda. Ariko iya rurangiza yabaye iyo FPR yatangije ku ya 01 Ukwakira 1990. Iyo ntambara rero yahuriranye n’ubusharire bwa Repuburika bushingiye ku ivangura, bituma byorohera FPR kugera ku butegetsi. Ingoma ya Cyami iba yongeye gufata ubutegetsi bw’u Rwanda.

Iyi Ngoma ya Cyami ya FPR, ubu yiyise ko ari Repuburika muri wa mubatizo twavuze haruguru. Ntabwo tubirebera mu izina gusa, ahubwo tubirebera mu bikorwa. Ibikorwa bya FPR bigaragaza kandi bikibutsa Abanyarwanda ibyakozwe byose n’Ingoma ya Cyami hatavuyemo na kimwe, ahubwo hiyongereyeho n’ibindi bijyana n’iki kinyejena tugezemo. Iyi mikorere y’Ingoma ya Cyami igaragara mu mikorere ya FPR, ntabwo benshi mu Banyarwanda bayibona.

Ndetse na bamwe mu Banyamahanga bayibona amazi yararenze inkombe ku bw’ikinyoma cya FPR. Hari n’Abanyarwanda benshi babibona ariko bagatinya gushahurwa, nako gufungwa, kuburirwa irengero, gupakirwa mu mifuka bakajyanwa mu biyaga cyangwa bakaraswa ku mugaragaro. Iryo terabwoba ni iryo ku Ngoma ya Karinga. Kandi n’iyo wumvise ijambo ry’Umukuru w’igihugu cy’u Rwanda, usanga ntaho ritaniye n’iry’umugore we. Na cyo ni ikimenyetso cy’Ubwami bwayoboye u Rwanda. Hari n’ibindi byinshi biranga isano iri hagati ya Cyami yo hambere na Cyami yo muri Repuburika iyobowe na FPR.

Iyo mikorere ya FPR imaze kwangiza ibintu byinshi no kurimbura abantu barenga miliyoni icumi (10 M+) mu Rwanda no mu Mahanga, cyane cyane muri RDC. Ariko kubera ko Amahanga yashyigikiye FPR mu kugera ku Bwami, birimo kugorana gusobanura ibyaha byakozwe na FPR kugira ngo igere ku butegetsi, bityo kugira ngo urwo rubanza rutagira ingaruka ku gaciro k’ibihugu byashyigikiye FPR mu kubona Ubwami, twebwe impunzi z’Abanyarwanda ziri muri RDC, tumaze kubona ko ibyaha by’irimbura byakozwe na FPR bashaka kubibatiza izina ry’igikorwa gitagatifu, hirengagijwe ukuri n’umwimerere wabyo, tumaze kubona kandi ko nyuma yo kugira ibikorwa bya FPR bitagatifu ari bwo buryo bwo kurimbura no kumaraho abantu, cyane cyane Abahutu n’Abatutsi batemera ubwicanyi, hamwe n’Abanyekongo, twiyemeje guhaguruka tukavuga, kabone n’iyo twabizira (Tutaravuga ntawaturebeye izuba, ariko intwari ni ipfa ivuze).

Umugambi wo kuturimbura waremejwe kandi ushyirwa mu bikorwa uhereye mu makambi ya Kibeho na RDC. Kugeza ubu impunzi z’Abanyarwanda ziri muri RDC zikomeje kurimburwa no gutotezwa, aho na bamwe twiyemeje gutangiriraho igikorwa cyo kurambika intwaro hasi, hagamijwe amahoro biciye mu biganiro, uyu munsi bari kwicishwa inzara ngo batahe ku ngufu, bajye kwemera ko impunzi zagombaga gupfa ngo FPR itegeke nk’uko Abanyarwanda batinya gushahurwa babiririmba mu Rwanda. Ubu icyo gikorwa kikaba cyarasubitswe ku mpamvu zitaduturutseho.

Twebwe impunzi twemera kandi tuzi neza ko, uretse kwihagararaho, Amahanga menshi yamaze kubona amarorerwa yakozwe na FPR mu myaka irenga makumyabiri ishize. Gusa ayo Amahanga yagendeye ku kinyoma cyayo akomeza kuyifasha. Nyamara izo nkunga zabaye izo kurimbura Abanyarwanda n’Abanyekongo, ku buryo ubungubu FPR yiyemeje kurimbura, kunaniza no gucecekesha abarokotse iryo rimbura FPR yakoze, kugira ngo ikure urubanza ku Mahanga no ku Muryango w’Abibumbye.

Ese Abanyarwanda barokotse n’Abanyekongo barokotse bose bagomba kwemera gupfa, guceceka no kwemera ko ibyabakorewe ari ibikorwa byemewe n’amategeko mpuzamahanga kandi ntaho byanditswe muri ayo mategeko? Ese twese tugomba kwemera tukarimburwa kugira ngo Amahanga adata agaciro? Kuki twe nta gaciro dufite?

Turemeza ko ibikorwa byo gusibanganya ibyakozwe mu Rwanda no muri RDC mu mugambi wa FPR wo kurimbura abarokotse atari misiyo (mission) y’Amahanga na LONI. Ariko ibyo bikorwa FPR ibikora yitwaje ibinyoma igenda ibeshya Abanyamahanga bakayibona nk’aho iri mu kuri. Bityo abantu bo muri kano Karere bakarimbukira gushira mu munyenga wo gushakira FPR n’abo yita ko irwanira amahoro arambye. Kuki hari abagomba kurimbuka kugira ngo abandi babeho?

Twebwe impunzi, dushingiye kuri uwo mugambi wo kuturimbura, atari twe gusa ahubwo n’abandi Banyarwanda bari mu gihugu, ndetse n’Abanyekongo tubereye mu gihugu, dushingiye ko kurimburwa byabatijwe ko ari igikorwa gitagatifu, twiyemeje kuvuga tweruye, ndetse tunasaba kugira ngoabakunda n’abaharanira agaciro ka Muntu badufashe kumenyekanisha ukuri kwa nyako;yemwe na ya mahanga agendera ku kinyoma ave mu munyenga wa FPR ubyara “uguta agaciro kw’ibyo bihugu”. Dore bimwe mu byo FPR yitwaza mu kwamamaza ibikorwa byayo:

 1. Yateye u Rwanda kuwa 01 Ukwakira 1990 ivuga ko ishaka uburenganzira bw’impunzi z’Abanyarwanda zari zarabujijwe gutaha mu Rwanda. None ubwo burenganzira bw’izo mpunzi bwaje gutanira he n’ubw’impunzi z’i Kibeho, izo mu makambi ya LONI muri RDC n’izayarokokeyemo ziri mu mashyamba ubu?
 2. Indege y’Umukuru w’Igihugu  yahanuwe avuye gusinya amasezerano ya Arusha, aho bivugwa ko itahanuwe na FPR kuko yo ngo yari yemeye ayo amasezerano. Ese niba FPR yarababajwe n’uko indege ihanuwe ikaburizamo amasezerano y’amahoro, kuki uyu munsi idakozwa ibiganiro by’amahoro n’abatavuga rumwe na yo, aho ntibaba ari ba bandi bagifite inyota y’iyubahirizwa ry’ayasinyiwe i Arusha?
 3. FPR ivuga ko nyuma y’ihanurwa ry’indege ari bwo yongeye gukora intambara kugira ngo ihagarike Jenoside, bityo ibikorwa byose byakozwe n’ibikorwa uyu munsi, byitwa “guhagarika Jenoside”. Ese niba impunzi zararashwe zigapfa, ababurirwa irengero mu Rwanda, Abanyekongo barenga miliyoni esheshatu bishwe, impunzi zikiraswa na n’ubu, byose byitwa “guhagarika Jenoside”? Niba Kabarebe (Minisitiri w’Ingabo) yarayoboye Ingabo za RDC mu gikorwa cyo guhagarika jenoside,

– Kuki muri RDC batagira umunsi bibuka Jenoside yakorewe Abatutsi kandi ibikorwa byinshi byo kuyihagarika byarakorewe ku butaka bwayo?

– Wenda wavuga uti ibyabereye ku butaka bwa RDC ni ibyo kubuza ko Jenoside itakongera kubaho mu Rwanda, ari na byo bikorwa uyu munsi, wakwibaza impamvu igihugu cy’Ubufaransa, FPR ikirega kugira uruhare muri Jenocide kiri iyo bigwa, ikaba itarega RDC muri iyo Jenoside kandi yarishe abaturage bayo barenga miliyoni esheshatu kugira ngo batazagaruka gukora jenoside mu Rwanda.

 1. FPR ivuga ko abayoboye impunzi ari bo basize bakoze Jenocide mu Rwanda, ko bagomba kuraswa bagapfa bagashira. Wakwibaza uti mu Rwanda hari Abayobozi bangahe mu gihe cy’iyo Jenoside ku buryo FPR yarasa Abayobozi ibihumbi umunani (8000) i Kibeho, ikongeraho abarenga ibihumbi magana atatu (300,000) muri RDC, kugeza ubu Abayobozi bakoze Jenoside bakaba batarashira mu mpunzi ngo zigire uburenganzira nk’ubw’izindi mpunzi zose zo ku isi?
 2. FPR ivuga ko impunzi z’Abanyarwanda ari umutwe w’iterabwoba. Aha birasekeje cyane ariko biteye n’agahinda. Ese impunzi yagize ubwoba kuva kuwa 01 Ukwakira 1990, igahunga kugeza na n’uyu munsi ikiruka mu mashyamba ihunga abaje kuyirimbura, niba abitwa ko baba mu mitwe y’iterabwoba kuri iyi si bameze nk’impunzi z’Abahutu, ubwo iterabwoba ni kintu ki mu mategeko mpuzamahanga? Ni gute uwatewe ubwoba agahunga ari we wahinduka uwateye ubwoba? Byaba wenda ari byo bigezweho ku mpunzi zose zo ku isi! None se ni bwo buryo bugezweho bwo kwanga gufasha impunzi kuko imfashanyo yabaye nkeya?
 3. Mu Rwanda hari inzibutso zirimo amagufa cyangwa imibiri y’Abatutsi bishwe muri 1994, aho FPR yemeza ko  Umunyarwanda wese umaze gupfa ahinduka Umututsi, ari yo ya mvugo ivuga ko umuntu ari Umututsi gusa. None niba Abahutu bose FPR yagiye yica guhera kuwa 01 Ukwakira 1990 baramaraga gupfa amagufa yabo akaba ay’Abatutsi, kuki FPR itabarwa mu bakoze Jenocide mu Rwanda? Ibi tubivuga dushingiye ku byashingiweho bemeza ko amagufa yose ataburuwe aba ari ay’Umututsi, tukongeraho n’amazina y’Abahutu bishwe na FPR tuzi neza ko amagufa yabo ari mu nzibutso mu Rwanda no mu mahanga, cyane mu batoragurwaga mu Kagera. Ese ko bagitoragurwa na n’uyu munsi jenoside iracyakorwa?
 4. FPR ivuga ko ifitiye abaturage ba RDC impuhwe kubera miliyoni esheshatu zishwe, n’abandi bakaba bagipfa kugeza ubu; bityo ko FDLR igomba kuraswa kubera abo baturage bishwe. Ese FDLR kuki igomba kwishyura ibyo FPR yakoze muri RDC? Wenda wavuga ko ari ukubeshyera FPR, ko Mapping Report yabeshye. Uko kubeshya ariko niba kugaragazwa n’umuryango ushinzwe kurengera ikiremwamuntu ku isi, kandi ibyo binyoma bikaba ari byo bishingirwaho hamwe na hamwe ku isi, byaba na byo ari ikindi kibazo cy’iteshwagaciro ku Muryango Mpuzamahanga. Ariko turahamya ko atari uko bimeze kuko ibyinshi ari twe byakoreweho twirebera.
 5. Bati abayoboye impunzi nibavanwaho bazabona uko bafata impunzi bajye kuzicecekesha. Ariko barirengagiza ko umugambi wo kurimbura Abahutu uzwi, kandi ko ntawe uyobewe ko hariho gahunda yo kwica bahereye hejuru bajya hasi. Kwibasira uwize wese no kwica uwavugira Abahutu wese, hagasigara ba bandi bo kubagurisha bakabicisha, ibyo bikaba byaratangiranye no kwica HABYARIMANA, kandi bikaba bigikomeje kuri buri Muhutu urota kuvugira abandi, ari byo rya terabwoba ryo gushahura ryagarutse.
 6. FPR iti FDLR igomba kwamburwa intwaro ku ngufu.  Ese impunzi zakuyehe intwaro? Ese zari izo kumara iki, ko impunzi ziba zirinzwe n’Umuryango Mpuzamahanga cyangwa igihugu zahungiyemo? Niba impunzi ziregwa ko zifite intwaro, ntibibe biregwa Leta ya RDC yo yemeye ko Abanyarwanda binjira mu gihugu cyabo ntibabambure intwaro kandi bahunze, Kuki icyaha cyo kugira intwaro ku mpunzi kitaregwa RDC ko yongeye kubasubiza izo zari zarahunganye ngo ivuge n’icyari kibaye ngo impunzi zongere kugira intwaro? Ese mu mfashanyo igenera impunzi HCR yazanyemo n’imbunda?
 7. Bavuga ko impunzi z’Abanyarwanda ziri mu mashyamba ya RDC ziramutse zitahutse mu nzira y’ibiganiro u Rwanda rwakuzura, bityo abafashije FPR kurwana b’Abanyamahanga bakabura aho batuzwa. Ubwo rero impunzi yose ikaba igomba gutaha igatuzwa aho idashobora kwanga mu mudugudu, kuko ibye byagabiwe Abanyamahanga bafatiye FPR ubutegetsi. None niba bamwe bagomba guhunga kugira ngo abandi bahunguke, ibibazo by’u Rwanda bizarangira ryari? Ese niba icyabuzaga impunzi za FPR gutaha ari cyo kibuza iza FDLR gutaha mu mahoro ubwo ikibazo ni impunzi cyangwa ni u Rwanda?  None se zirasirwa ko nta ho gutura hagihari? Ni nde ugomba gupfa ngo undi abeho?

Ibi bibazo tutarabonera ibisubizo hamwe n’ibindi byinshi, FPR igomba kubisubiza cyangwa Amahanga ayishyigikiye akayisubiriza hadakoreshejwe ingufu, za zindi zituma bavuga ngo ufite imbunda ni we ukwiye kuvuga. Niba kandi ufite imbunda ari we ukwiye kuvuga no kubaho, nta bwo amategeko mpuzamahanga yaba agifite akamaro, kandi ntihakongera gushingirwa kuri ayo mategeko ngo ibihugu byicurira intwaro kirimbuzi bihagarikwe. Niba amategeko mpuzamahanga agifite agaciro, n’ibihugu bikomeye bishinzwe kuyarinda biracyafite agaciro. Ariko amategeko mpuzamahanga nateshwa agaciro, ibihugu by’ibihangange ni byo bizabanza kugata mbere y’ibindi.

Ayo mategeko rero, ibikorwa byinshi bya FPR birayabangamiye ndetse FPR yarenze kuri menshi muri yo iyica ishyigikiwe n’ibihugu bikomeye ku bw’ikinyoma cyayo, bityo bikaba bigaragara ko ikinyoma cy’agahugu gato kigiye gutesha agaciro ibihugu by’ibihangange ku isi.

Turifuza ko ibyo bihugu byagaragaza ukuri kwa nyako muri aka gahugu karuhije kubona ku ikarita y’isi kugira ngo agaciro k’amategeko mpuzamahanga n’ak’ibyo bihugu kadahungabana. Uko iterambere ryiyongera ni na ko ukuri kujyana na ryo, ukuri kukarushaho kwigaragaza mu bateye imbere kurushaho. Iyo harimo ikinyoma rero, nta we utakibona, ari na ko agaciro kagenda gatakara.

Bikorewe i Walikale ku wa 04 Kamena 2015

(Sé)

BYIRINGIRO Victor

Jenerali Majoro

Perezida w’agateganyo wa FDLR.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone

3 Comments on "RWANDA: URUHARE RWA FPR MU GUTESHA AGACIRO POLITIQUE MPUZAMAHANGA N’INGARUKA KU BANYARWANDA."

 1. Rwanda Justice | at 05:44 PM | Reply

  I love you General Byiringiro.I owe you for saving my life when I was a little Kid.
  You stand and defend the Rwandan People.not the power.

 2. Rwanda Justice | at 07:24 PM | Reply

  love you General Byiringiro.I owe you for saving my life when I was a little Kid.You stand and defend the Rwandan People.not the power.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*